Đã hoàn thành

149631 web design

We are looking for a web designer to add 10 dummy product ads to our auction site index page)(phpprobid)

including

[url removed, login to view] Graphics

2. Adding scrolling text

2. Adding adsense

3. Make site fully functional

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: web design text, make site web, graphics designer ads, WEB DESIGN GRAPHICS , we are looking for a web designer, graphics & web design, scrolling website design, inserting dummy, adsense website designer, product page web design, functional design auction website, website designer adsense, web page ads, dummy web page, auction phpprobid, web add adsense, web designer graphics, web design graphics design, phpprobid website design, add web design, web design adsense, design index page, web dummy design, web design product, web designer auction

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) rehoboth, United States

Mã Dự Án: #1895810

Đã trao cho:

r4m4dh0n4sl

please check my PMB for detail information

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0