Đã hoàn thành

compile and make installsheild installer to a delphi code (DLL)

attached a completed Delphi project (Delphi 7), need to compiled to DLL, and make an install-sheild installation, the DLL will be installed in windows folder to be an IE tool bar.

again .. the project is completed .. just need the installer, please note that the project contain a 'uninstall buttons' this button have to initiate the un-installer of install-sheild

## Deliverables

[url removed, login to view] file

## Platform

all windows plat forms

Kĩ năng: Delphi, Kĩ thuật, Microsoft, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: un code, installer a, compile php code, windows installer, plat, delphi code project, compile php, installer uninstall, setup php windows 2003, delphi installer, delphi exe project, delphi windows, compile php dll, installer project delphi, compile exe, delphi forms, delphi installer project, delphi exe, compile dll, Uninstall php

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Egypt

ID dự án: #3016076

Được trao cho:

easycodevw

See private message.

$5 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
4.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $11 cho công việc này

icodeinvb

See private message.

$12.75 USD trong 1 ngày
(316 Nhận xét)
7.1
beyondmarkets

See private message.

$12.75 USD trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
3.7
thanasisk

See private message.

$12.75 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
0.9