Đã Đóng

Run DTSX packages on Windows XP Pro for SQL Server 2005

I have built DTSX packages for SQL Server 2005 and these are located in a folder in Windows XP Pro. Currently, I run each package manually and this is time-consuming.

I wrote a program but this errors out; apparently, it can find the associated XML files.

I need a program that can run these packages for me.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Microsoft, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, SQL, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: pro find, windows xp, run, find pro, find a pro, sql run package, package windows, php time consuming, packages, xml sql 2005, sql php xml, package sql server, xml windows, xml packages, windows pro, program wrote, program php sql, php sql xml, php sql program, windows folder find

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #2828202

9 freelancer đang chào giá trung bình $206 cho công việc này

finecodervw

See private message.

$51 USD trong 7 ngày
(157 Nhận xét)
6.3
Robotapps

See private message.

$29.75 USD trong 7 ngày
(100 Nhận xét)
5.4
codeguyzvw

See private message.

$84.15 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
4.8
angan

See private message.

$20.4 USD trong 7 ngày
(32 Nhận xét)
4.7
ideaworks09

See private message.

$85 USD trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
4.0
prosolutionvw

See private message.

$1275 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.6
mojeme

See private message.

$51 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.7
katakuru

See private message.

$127.5 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
freeelancersl

See private message.

$127.5 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0