Đã hoàn thành

122553 htaccess help

Need my main htaccess to create html from php files in one category.

URGENTLY need a fix to another (Wordpress) htaccess with 301.

Will send more details.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, WordPress

Xem thêm: htaccess, fix 301, htaccess category, wordpress htaccess category, htaccess 301, php htaccess, html help wordpress, php htaccess help, wordpress htaccess, fix htaccess wordpress, php html htaccess, htaccess php fix, htaccess, wordpress php help, create htaccess php

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1868719

Đã trao cho:

fusiontksl

As discussed in pm :)

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0