Đã hoàn thành

134826 simple modrewrite

I have a link to my blog at:

[url removed, login to view]

that I need to redirect to

[url removed, login to view]

with a 301 redirect. Simple modrewrite solution, anyone?

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, WordPress

Xem thêm: modrewrite, simple redirect wordpress, simple php redirect, 301 redirect, wordpress simple

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Denver, United States

Mã Dự Án: #1880998

Đã trao cho:

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0