Đang Thực Hiện

117179 WordPress Updates 2.1 german

These four Blogs I want to ugrade to WordPress 2.1 german:

[url removed, login to view] - deutsch 2.05

[url removed, login to view] - deutsch 2.05

[url removed, login to view] - 2.05 englisch

[url removed, login to view] - 2.05 englisch

Whon can do this?

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, WordPress

Xem thêm: wordpress german, php german, lovers, german wordpress, englisch to german, englisch deutsch, memento, php deutsch, blogs deutsch, deutsch blogs, german php, german blogs

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1863346