Đã Đóng

CS-Cart Build Con-Way Freight Realtime Quote Mod.

I need a Con-Way realtime quote mod built for CS-Cart. This module is written in PHP and sends a valid XML document.

Kỹ năng: PHP, XML

Xem thêm: xml freight, con way freight, realtime, freight, cs cart, Con, realtime php, valid xml, written xml, mod cart, freight module, cart xml module, quote cart, xml php cart, camping cart build design, php xml quote, fedex freight shopping cart, cart xml, fedex freight zen cart, xml cart, php xml cart, xml realtime, quote xml, freight php, realtime xml

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1625043

2 freelancer đang chào giá trung bình $443 cho công việc này

toinnisfree

pls chk pmb

$535 USD trong 5 ngày
(579 Đánh Giá)
8.0
honijefrchsd

PLEASE CHECK PMB

$350 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0