Đã hoàn thành

146419 CMS & php job

Working on php & xml system to create a CMS that update flash swf files with dynamic contents

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, XML

Xem thêm: php job, cms php, php cms update, update cms, create php cms, dynamic xml php flash, cms job, ubik74, update job php, update flash php, xml job, job cms php, flash php update, create cms flash, cms dynamic flash, php create cms, cms flash create cms, cms xml files, update swf update xml, cms flash xml files, php update xml, php cms xml, create cms xml, php create swf, swf job

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) thonon, France

Mã Dự Án: #1892596

Đã trao cho:

$100 USD trong 1 ngày
(67 Đánh Giá)
5.6