Đang Thực Hiện

150591 HTML - Google Map API project

create HTML page - interfacing with Google map.

Icons and details displaed on map sourced from MySql database

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: php create html, icons html, google api map, map database, google map project, api project, mysql api, html xml api, php xml html, google api api, create google page, api xml mysql, html google, xml api mysql, map create, html page create, xml php google map, php create xml html, google api database, google map api xml, google map icons, api create project, project html page, map page google, html page google map

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Airlie Beach, Australia

Mã Dự Án: #1896770

Đã trao cho:

skulledsl

Thanks :)

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0