Đang Thực Hiện

161654 Movie Database & XML Import

The project includes the creation of a movie database and admin module, including six data tables and the ability to important XML files into three of the data tables. Running on an Apache server w/ Centos 5 and MySQL.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: xml module, import XML, import mysql, movie server, php import project, centos apache admin, xml import mysql php, project movie database, php import xml data mysql, mysql import xml, mysql data import, apache centos admin, import xml mysql database php, movie database module, php import xml mysql, mysql xml import php, import xml files, php xml mysql import, php mysql import xml, import data xml, xml files, php import xml data database, php movie, apache mysql centos, import files

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Seattle,

ID dự án: #1907843

Được trao cho:

avsintech

Please check the PMB.

$500 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0