Đang Thực Hiện

137682 Tesigner

interactive t-shirt module, admin panel and integration with the main deaxis website. price - $700. done in 30-45 days.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: deaxis, interactive panel, xml admin panel php, interactive shirt website, php shirt module, php admin panel xml, panel admin xml, admin xml panel, admin panel php xml, shirt website module, php xml admin panel, panel admin xml php, xml panel admin, admin panel xml, shirt module, interactive shirt, xml admin panel

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) San Jose, United States

Mã Dự Án: #1883856