Đã hoàn thành

164546 Virtue Mart data in xml

I need my virtue mart information put into a specific xml format.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP, XML

Xem thêm: a mart, virtue mart, mart, virtue php, data xml, xml format, php put xml, data mart, virtue

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) JHB,

Mã Dự Án: #1910737

Đã trao cho:

serge4dev

Hello, sir! Thanks. Best regards, Serge.

$50 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.4