Đang Thực Hiện

138413 Vivvo

I would like to hire a serious and experienced programmer to quickly re-install and configure our Vivvo based news website upgrading it to the new version of Vivvo 3.5

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: vivvo programmer, website upgrading, news vivvo, vivvo install, vivvo xml, install vivvo

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) LEEDS, United Kingdom

Mã Dự Án: #1884587