Đang Thực Hiện

129134 Youtube like clone

I am looking for a youtube like clone

Please list of you have done simething similar give me a timeframe as well.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: xml youtube, youtube xml php, clone youtube php, xml list youtube, list youtube, php xml youtube, youtube list, youtube similar, similar youtube

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1875302