Đã đóng

Add payment check out (paypal and credit card )

Dự án này đã được trao cho softizoco với giá $56 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $60 NZD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello ,, we look for expert ready to start soon.

Need to add paypal AND credit card payment and book now button in offers page in our website user can complete form to book after go to payment with paypal after go to confirmation page - confirmation page must have number and details of booking , email go to admin and user email of booking confirmation ------- need also to fixed slider size in home page and fixed website pages to be responsive

**we accept only high quality work**

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online