Đã hoàn thành

Android Studio App.

Được trao cho:

adeel94

i'm Google certified Associate Android Developer (AAD) with solid background and years of experience in App [login to view URL]'ll get your job done [login to view URL] a look at my portfolio & Reviews. Relevant Skills and Thêm

$30 CAD trong 0 ngày
(70 Đánh Giá)
5.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

$25 CAD trong 1 ngày
(109 Nhận xét)
7.0
$25 CAD trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
5.0
$25 CAD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.2
mgbeatz

app development Relevant Skills and Experience android, phonegap Proposed Milestones $72 CAD - app development

$72 CAD trong 5 ngày
(5 Nhận xét)
3.3