Đã đóng

Arduino mysql iot , sim808 esp8266, GPS, GSM , web page

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €224 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Module sim808 + mini pro 8 mhz + esp8266 + 3,7v battery

Make BID Only for arduino sketch work, THE web page - mysql - password access for more user come later by another BID after the arduino work is completed

Store and delete 2 numbers in the eeprom by SMS

Arduino have to send one time SMS to this 2 numbers When the module is power on

This project is for use only mini pro 8mhz not ARDUINO UNO

And sim808 + 3,7 battery +eps8266

project is to disconnect gsm power antenna, disconnect wifi power

All modules have to go sleep and wake up, and power up all modules like (void powerON)

Sleep mode have to be under 0,001 mah (for arduino mini pro 8mhz )

I send picture of the module sim808 t use and all the code to use, and all the connection ( not for WIfi module)

we power ON arduino by connect the battery. SEND all the data to MySQL, web page…..

Send GPS every 30 sec.

Send GSM position every 30 sec.

Send AT+CNETSCAN ( every 15 minutes or every 30 times that the module have send GPS position )

(send …. [url removed, login to view] and more from 5 operators

Send Wifi Position ( every 15 minutes or every 30 times that the module have send GPS position )

(send 3 mac address )

Send battery level ( every 15 minutes or every 30 times that the module have send GPS position )

(send battery level from sim808 )

NO LIBRARIES,,,,,,,, only libraries like eeprom.h or contact me before.

Sketch have to be like this

if( [url removed, login to view]("ON") >= 0 ){

digitalWrite(led, HIGH );

sendATCommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS…………………………..

sendATComCNETSCAN_1("AT+CNETSCAN");

("AT+CMGF=1\r\n");

modem_command("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r\n")

modem_command("AT+CNETSCAN=1\r\n");

Void GPSon

Void Sendsms

NOTE: code must work whit my modules and project,,

you must also have the patience to correct the sketch at any time

untill the code works perfectly whit my modules

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online