Đã hoàn thành

Change to PHP files from MailChimp to MailerLite

Dự án này đã kết thúc thành công bởi binitkumar200022 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hey

Pretty simple project, I have attached some PHP files from my wordpress site, they include newsletter sign up forms that register a user to a list on MailChimp. I want this changing so they are registered to my list on MailerLite instead.

I have attached the 3 files that need updating from my website [url removed, login to view], [url removed, login to view] and landingPage.php. You will be able to see the sign up forms in these that reference MailChimp.

I have attached the example code of a sign up form from MailerLite so you can see what the field names etc etc need to be in order for the form to work on the website PHP files.

Thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online