Đã đóng

Fix a Bug When an Image/Videos is Uploaded by an iOS App (totally done) the user in the backend (totally done) decide to ban or not the video

Dự án này đã được trao cho mvaqasuddin với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need that when the user in the ios app upload an image or video (the app ios its done totally) the administrator in the backend (the backend its done in codeigniter) decide to ban or not the video, ban means that the video doesnt appear on "recent videos" on the ios app

Also add a feature when the video its uploaded in the ios app (done) it goes to "recent videos" section in the ios app

The ios app its done in objective C

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online