Đã hoàn thành

Fix PHP Javascript page

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nizamulamy với giá $80 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me add a jquery "live search" field to an existing live search page. I tried and failed but I am not a developer.

Page to be repaired - [url removed, login to view]

View the PHP code at - [url removed, login to view]

I want the "Topic" pull down to function just like the "Poster ID" pull down and narrow the results to those that include only a specific topic.

I am guessing this is anywhere from 10 minutes work to 1.5 hrs and am guessing I will pay anywhere from $45 to $90 to get someone to do this.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online