Đã hoàn thành

Fix a bug + change 1 thing to a wordpress website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Anthprogrammer với giá €55 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hi,

I have a website and I need 2 thing to be done.

1. When I go to my website (mobile) images are transformed (compressed - see screenshot) - this need to be fixed

2. On my homepage, I have a big background image (the bull), it's too small on a mobile device, so I want to be able that another image is loaded on mobile devices (for me it's ok if I have to upload this image on the server every time I need an update.)

(need an invoice for this project)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online