Đã đóng

Fix a jquery Error within a wordpress website

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $132 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

We have a wordpress website with an error we would like to fix.

Error message below.

_________________

Uncaught TypeError: $[url removed, login to view] is not a function

at HTMLDocument.<anonymous> ([url removed, login to view])

at j ([url removed, login to view])

at [url removed, login to view] [as resolveWith] ([url removed, login to view])

at [url removed, login to view] ([url removed, login to view])

at HTMLDocument.J ([url removed, login to view])

(anonymous) @ [url removed, login to view]

j @ [url removed, login to view]

fireWith @ [url removed, login to view]

ready @ [url removed, login to view]

J @ [url removed, login to view]

_________________

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online