Đã hoàn thành

Fix my subscribe form

Dự án này đã kết thúc thành công bởi alexandrsolodov với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I have an existing subscription form where a user can subscribe to free fare alerts.

[url removed, login to view]

Now this form is flawed and needs to be improved:

- the whole airport list is now static but it should come from database dynamically (MySQL) and not when page loads (as it is done now)

- the form behaves badly with some browsers - it needs to be tested and stable with all major browsers and devices

- sometimes no airport is found in our list - we then allow a 'free-text' input - that is ok but we should minimize this as it requires manual rework

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online