Đã đóng

Full Stack develop PHP CodeIgniter Javascript AngularJS [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 133 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1007 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$500 - $1000 USD
Tổng đặt giá
133
Mô tả dự án

We are looking for web application developer to developer a dashboard with graphs and couple menus / feature involving XML / JSON and Rest API ..

We will provide similar previous small scripts / project which will be useful as we have ready made 80% scripts from previous project and we want this main project to combine all tools into 1 single large web application.

Looking for someone good in PHP CodeIgniter framework. Hmvc modular approach where each app is own module. Good front end skills in responsive design, graphs ( higcharts or [url removed, login to view] or similar) ..

This will require about 1 month of full time work. Only apply if you are full time freelancer and available for this project.

Project details will be shared with specific selected freelancer who can answer questions below `1. write 'aloha' before application 2. send me link to your best dashboard / management system related project 3.. best front end work / graph related work. 4. preferred backend - CodeIgniter or something else ?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online