Đã hoàn thành

Hire an App Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi JankiThakkar7 với giá $1023 AUD trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I am looking for someone who can build a Bible App. The idea is pretty simple. On one half of the screen will be the Bible and on the other half will be a notepad that will recognize a Stylas, Apple Pencil or just typing your notes. However the notes won't disappear into a little bubble or anything, and as you scroll through the Bible notes that you have previously written next to scriptures will pop back up. Just like it would in an actual Bible.

It would mainly be for Tablets as a Phone screen would e small. The name would be "The Note Takers Bible" or "The Personal Bible" or "Your Bible" I'm open for suggestions, and it would cost .99c to download, unless you think I should charge more or have a better idea.

Cheers,

Nate

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online