Hire a Data Entry Clerk

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $12 - $30 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 74

Mô Tả Dự Án

Get price list and update shop/brand/item name + price through back-end portal online

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online