Đã đóng

Incluir funções no script

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là R$30 - R$90 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Mô tả dự án

Tenho esse script : [url removed, login to view]

Gostaria de adicionar as seguintes funções:

Sistema de reviews e ratings no perfil

login via facebook

limite troca de mensagem para plano básico

botão de upgrade de plano no painel do usuário

buscar profissional por CEP

Campo CPF na área de cadastro com validador (incluindo o fato de após cadastro a pessoa cadastrada não poder altera-lo)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online