Đã hoàn thành

JSON Parse error fix

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chetanghadiya007 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

We have a client avatar code that enables people to upload crop and save a picture to their profile. This has stopped working and when you click to crop and save the image, it keeps on loading. If you inspect element in browser, the console gives the following error:

Uncaught SyntaxError: Unexpected token i in JSON at position 0

at [url removed, login to view] (<anonymous>)

at [url removed, login to view] ([url removed, login to view]:3)

at [url removed, login to view] ([url removed, login to view])

at HTMLBodyElement.<anonymous> ([url removed, login to view])

at u ([url removed, login to view]:2)

at [url removed, login to view] [as resolveWith] ([url removed, login to view]:2)

at r ([url removed, login to view]:3)

at XMLHttpRequest.n ([url removed, login to view]:4)

I'm attaching both files mentioned and a screenshot.

To test the error use the sample profile:

[url removed, login to view]

username: stavros[at][url removed, login to view]

password: pro2313x

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online