Đã đóng

Link the vendor setting form to cart & checkout page

Dự án này đã được trao cho vjisdenvw với giá $30 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hello there,

I am attaching 3 screenshots. One is the actual sales tax form field existing in the vendor dashboard, another one is the cart page and last one is the existing settings.

At this point sales tax form field is not connected to woocommerce and wc vendor pro plugin. What I want is that at the cart page that it calculates the sales tax per product and shipping tax per product and shows under each product if shipping is checked in the form field. Rule is (If shipping state/zip code=vendor selected tax rate then it applies the tax rate). And also it will also show the same information on checkout page.

And as per default woocommerce/wc vendor pro setting vendor receives the sales tax and shipping/shipping tax money so I want to keep it same for these fields too. Also give admin a capability to manage this field under users account also.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online