Đã đóng

[url removed, login to view] user get notification email instant. [url removed, login to view] some captcha iusse.

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $48 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

website url: [url removed, login to view] Password: 91nihaocom

[url removed, login to view] wordpress theme, user can't get the email when they have the new meesage, or other new dynamic, I already add the SendGrid api to this website, but it doesn't work(some times work, I don't know why)

[url removed, login to view] new user register the website, they put the new information and Captcha, but if

put wrong captcha, then put the capture again, the website will notification that information already register, so solve this issue.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online