Đã đóng

Modifications to some webpage layouts and some programming for a wordpress template Monstroid

Dự án này đã được trao cho ravinder246 với giá $85 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Modifications to some webpage layouts and some programming for a wordpress template Monstroid

My website is [url removed, login to view] which is a blog for financial markets in Brazil. I need to make some changes to the layout of some pages and some programming needs to be made. The details are as follows

1. I need to change the layout of my blog page to look like the one in the attachment BLOG-LAYOUT

2. Each article that is written with a Tag of one of the stock pages needs to show up on that stock page as shown in the [url removed, login to view] attachment.

For example the article on the homepage Lojas Americanas esta pronto por um boom! which has the TAG LAME4 needs to be programmed in a way that all articles with LAME4 tag show up on the page [url removed, login to view]

3. If there are no articles i need a custom message to show. One message if client is logged in and another of the client is not logged in.

As to not make the project too time consuming if its possible to make the programming for the article in example and attached to the stock page in the example. Then i will copy the programming / code for all the other pages myself.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online