Đã đóng

Online Questionaire and Quote$

Dự án này đã được trao cho caffeine2php với giá $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Looking to develop an extensive online (iPad and Computer screen size, possibly iPhone size) questionnaire that will ask multiple questions, allow choosing of product and then give a quote$ at the end. I would like to be able to easily change the products and pricing. Please see attached picture for an example of the form.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online