Đã đóng

PHP - Property Management Software

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $345 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Greetings

I need property management software.

I need Admin Table for LOGIN and PAGE AUTHORIZATION.

I need Tenant Info Table to create the CONTRACT

I need Property Table to create the CONTRACT

I need Real Estate Agent Table to find the company details from CONTRACT

I need Payment Table to check the paid amounts monthly.

I need one screen to manage the PAGE PERMISSIONS

For Ex;

Eric can access [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

David can access only [url removed, login to view]

Lulu can access all pages

I want to choose ADMIN NAME and TICK the page names from CHECK BOX.

1) Admin Table

id

username

password

email

2) Tenant Info Table

Tenant id Autoincrease

Tenant ID Number

Tenant Name

....

Tenant ID Document Upload

3) Property Table

Property ID Autoincrease

Property Owner

Property Purchase Price

...

Property Land Register Document Upload

4) Contract Table

SELECT tenantID from Tenant Info Table (FOREIGN KEY)

SELECT id from Property Table (FOREIGN KEY)

Contract Start Date

Contract Monthly Rental Fee

.....

Contract Document Upload

5) Real Estate Agent Table

Real Estate Agent ID Autoincrease

Real Estate Agent Office Name

Real Estate Agent Address ...

6)Bank Info Table

Bank ID

Bank Name

Bank IBAN

Bank Account Owner

7)Payment Table

SELECT id from Tenant Info Table (FOREIGN KEY)

Payment Received Date

Payment Method

Payment Amount

I have Linux Server and configuration includes PHP, Apache, MySQL

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online