Đã hoàn thành

Push Notifications

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jaypatel1810 với giá €666 EUR trong 14 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
14 ngày
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Project Description

Background & Summary

We’ve currently developed two Laravel-based platforms, one for sending email campaigns and one for managing the content of mobile (Android/Iphone) apps. The concerning platforms are running on our own servers and allow us to easily add new end-user-accounts. We’re now looking to add support for sending push notifications to both platforms. Users should be able to send push notifications to mobile devices and to webpages (web-pushnotifications), using the [url removed, login to view] platform.

This product description is for a stand-alone Laravel-project which should provide all the necessary functionality and should be easy to integrate into an existing Laravel project.

Some user experience with API connections is required.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online