Đã đóng

Rate My Instructor Portal - Read attachment pdf first!

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $30 - $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Mô tả dự án

This is a great project and important

Budget: max 150$, Maybe it's low but that's all i have!

Duration: ASAP

Please read the PDF file and know the exact requirements before adding a bid

I know it's a long file but i have to be too specific because the project has been in the development phase since last year

Also please mention price for Mobile apps of the Same Website! (Chapter 1,2,3) On Android and IOS, Price and duration for each, remember, Be kind please

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online