Đã đóng

Ruby Homework Help

Dự án này đã được trao cho megasoft3 với giá $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

1) Text statistics: write a script that reads in a text file as one large array of words. Iterate through the array counting the total number of letters. Divide the total number of letters by the number of words to report the average word length. Also report the longest word in the text.

2) Movie search: write a script that reads a word from the user. The script then searches the movie titles in the file [url removed, login to view] and reports any matches. The script should also display the number of matches.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online