Đóng

Send Bulk Email Using Amazon SES / and Track Open, Click, complain, bounce...

Dự án này đã được trao cho ashishradadia147 với giá $222 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Need to develop a process to send email stored in a table A (Queue table), via Amazon SES, and store them to TableB (Log Table), and be able to track:

(Submitted - Delivered - Opened - Clicked - SoftBounce - Hard Bounce Complaints)

the process will be technically 2 main functions

# RunSendEmail() will be run using a cronJob, each minute, read 1000 Email (Or more), and send them using Amazon SES, keep in mind that there is a limit to send per second

# CallBackFunction, called to track statistiques, and update logTable

i will provide the 2 tables structure

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online