Đã hoàn thành

Update Curl / OpenSSL version on a Centos 6 server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DaveSpeake với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Ever since I updated our Woocommerce platform to 2.6 PayPal IPN fails claiming that the cURL is using an Unsupported SSL protocol version. Server's SSL has been updated but the one PHP uses in this Centos 6 / WHM / Cpanel configuration remains OpenSSL/1.0.0 accordign to phpinfo(). Need immediate fix.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online