Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi it2051229 với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

i want to create a simple trivia game for two players by eclipse, The program will work like this:

1. Starting with Player 1, each player gets a turn answering 5 trivia questions (there are 10-questions, 5 for each player). When a question is displayed, four possible answers are also displayed. Only one of the answers is correct, and if the player selects the correct answer, he or she earns a point.

2. After answers have been selected for all of the questions, the program displays the number of points earned by each player and declares the player with the highest number of points the winner.

You are to design a class called Question to hold the data for a trivia question.

The Question class should have String fields for the following data:

A trivia question

Possible answer-1

Possible answer-2

Possible answer-3

Possible answer-4

The number of the correct answers (1, 2, 3, or 4)

The Question class should have appropriate constructor(s), accessor (getter), and mutator (setter) methods.

The program should create an array of 10 Question objects, one for each trivia question (If you prefer, you can use an ArrayLIst instead of the array). Make up your own trivia questions on the subject or subjects of your own choice for the objects, or use the given text along with this hw ([url removed, login to view]).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online