Đã đóng

Write some Software -- 2

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need to create a Zapier Action, that updates a contact in Tripolis Dialogue.

Tripolis Solutions has Rest API calls to do this.

Here are all the methods available:

[url removed, login to view]

The method used should be:

POST /contactdatabases/{contactDatabaseId}/subscriptions

But in order to get the Databases and database fields from the Tripolis client, the following methods should be used:

GET /contactdatabases

to get the contact database ID for the rest of the calls (the user should only pick the name, no need to show them the ID used for the call).

GET /contactdatabases/{contactDatabaseId}/fields

to get the fields available in the database that can be updated for the contact.

Details:

In the post URL:

- Instance (pick-list with environment. They range from TD35 till TD53.)

- Database ID (picked using the method GET /contactdatabases)

In the header:

- Username

- Token

In the content of the Rest call:

- Contactfields

o These need to be dynamically built up from an API call to the Dialogue database to get the database structure (picked using the method GET /contactdatabases/{contactDatabaseId}/fields)

- Contactgroup to add the contact to. (optional)

- WorkspaceID (for sending confirmation messages) (optional)

- Content to send out: (optional if WorkspaceID is selected)

o NewsletterID

o DirectEmailID

o SMSID

- IP

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online