Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho sunilkumar103103 với giá $155 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I have an existing Wordpress theme that I would like to add a Directory and search to.

I know some code so I have created a custom post type (Directory), created a category page and template to display the information and installed 'Advanced Custom Fields' for the fields.

I need the following PHP:

- Fix my category image code to display the category images on the Directory page.

- Write PHP to display the featured image and the post title for posts on the directory category page.

- Display a search box on the directory page which has a drop down of categories and further filtering through Country and Region (set us custom fields on the directory post type).

- Also allow text search in the search box (overriding the category and country selections).

As long as the images and the post title are being displayed, I will do the styling in CSS.

I wish to mimic the search feature that has been used on [url removed, login to view]

This code should impact the directory page, the display of the directory categories and the search functions on those pages only. I will style the information pages myself.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online