Đã hoàn thành

Yazılım Üret

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ercanoz với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Coder will deliver resource files. A one-paged website with [url removed, login to view] c#.

Target:

1. Coder will programatically ([url removed, login to view]) login to a https website which was built with PHP.

2. Inside the website, HTML data of one of the pages will be retrieved as string.

3. I will data-mine that string.

4. Source of Login page of the website:

<form method="post" action="/" id="login_form" onsubmit="return ajax_submit('#login_form',post_login)">

<table class="login_table" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>

<td><label for="email">Email</label></td>

<td><label for="password">Şifre</label></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>

<div class='sign_up_error' id="sign_up_error" style='margin-top:0;margin-left:-207px;'></div>

<div class='light_input' style='width:150px'>

<input type="text" name="email" id="email" class="login_field" style='width:142px' tabindex="1" />

</div>

</td>

<td>

<div class='light_input' style='width:150px'>

<input type="password" name="password" id="password" class="login_field" style='width:142px' tabindex="2" />

</div>

</td>

<td>

<span class='button' id="login_button" onclick="ajax_submit('#login_form',post_login);" tabindex="3"><span class='button_border'>Giriş <img src='/pics/[url removed, login to view]'></span></span>

<input type="submit" class="" style="width:0px; height: 0px; overflow:hidden; border: none;" name="submit_login"/>

</td>

</tr>

<tr>

<td><input type="checkbox" name="remember" id="remember" value="1" tabindex="4"/><label for="remember">Beni hatırla</label></td>

<td class='right' style='padding-right:5px;'><a class='weight_normal' href="/forgot-password/">Şifremi Unuttum</a></td>

<input type="hidden" name="login_now" value="yes" />

<td><input type='hidden' name="login_submit" id="login_submit" /></td>

</tr>

</table>

</form>

Last word:

1. Credantials

2. HTML page sample of "homepage after login" will be given.

3. The URLs (the website login url and target page url)

will be delivered to coder after approval.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online