Đã Hủy

android app - get content from json api

9 freelancer đang chào giá trung bình $65/giờ cho công việc này

$78 USD / giờ
(78 Nhận xét)
7.6
$30 USD / giờ
(85 Nhận xét)
7.4
$83 USD / giờ
(63 Nhận xét)
7.2
R37

$83 USD / giờ
(22 Nhận xét)
6.4
$133 USD / giờ
(65 Nhận xét)
6.6
$33 USD / giờ
(17 Nhận xét)
6.0
$83 USD / giờ
(15 Nhận xét)
5.9
$31 USD / giờ
(14 Nhận xét)
5.6
$30 USD / giờ
(6 Nhận xét)
3.3