Api login c# php

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần một bạn viết api login c# php bảo mật, không dễ bị crack

PHP Lập trình C# MySQL

ID dự án: #26840579

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở