Đã Đóng

Build a subscription-based interactive dashboard

80 freelancer chào giá trung bình$4327 cho công việc này

(1103 Nhận xét)
10.0
(192 Nhận xét)
9.5
(385 Nhận xét)
9.3
(367 Nhận xét)
9.5
(97 Nhận xét)
9.6
(135 Nhận xét)
9.2
(737 Nhận xét)
9.6
(308 Nhận xét)
9.2
(303 Nhận xét)
8.9
(256 Nhận xét)
9.2
(144 Nhận xét)
8.9
(668 Nhận xét)
9.1
(675 Nhận xét)
9.2
(48 Nhận xét)
9.0
(339 Nhận xét)
8.9
(236 Nhận xét)
9.0
(439 Nhận xét)
8.6
(243 Nhận xét)
8.6
(217 Nhận xét)
8.9
(394 Nhận xét)
8.5