Đã hoàn thành

Công cụ quản lý và phân dữ liệu cho user bằng PHP

Tôi cần một công cụ quản lý dữ liệu bằng php, đồng bộ với google sheet hoặc sử dụng trực tiếp trên google sheet. Sau đó rải dữ liệu cho các user được chọn theo thứ tự ngẫu nhiên hoặc xoay vòng. Mỗi lần chỉ hiện 1 dòng dữ liệu

Mục đích: Rải số điện thoại cho nhân viên telesale gọi, sau khi hoàn tất cuộc gọi sẽ ghi lại trạng thái cuộc gọi và ghi chú. Sau đó bấm hoàn thành sẽ hiện ra số mới.

Yêu cầu:

- Thiết kế bằng php không được mã hóa code

- Dữ liệu đầu vào lấy từ google sheet và đồng bộ báo cáo

- Phân quyền quản trị và user

- Trường đầu vào sẽ có một số cột, khi hiển thị trên màn hình của user chỉ có 1 số điện thoại với các thông tin kèm theo và phần hướng dẫn như kịch bản hoặc lưu ý nào đó. Ngoài ra sau khi gọi sẽ xem được thống kê số lượng cuộc gọi của mình trong 1 khoảng thời gian nào đó. Báo cáo chi tiết các cuộc gọi chỉ hiện với quản trị.

Kĩ năng: PHP, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #33504394

Được trao cho:

lmhunhthanh91

I have more than 7 years of experience working with PHP, Prestashop, CodeIgniter, Laravel, Yii2, MySQL, PostgreSQL, API, HTML, Javascript, Node Js, Vue Js Css, Git, C#, Selenium, Puppeteer, TLV, QR Code, BarCode, SQL S Thêm

$60 USD trong 4 ngày
(8 Đánh Giá)
3.3

4 freelancer chào giá trung bình$56 cho công việc này

djolepesicfrl

Hi. Glad to apply to your project. I just read your job description very carefully. As a TOP DEVELOPER, I am confident in the job you want. I have experience with full-stack development for JavaScript, PHP, Bootstrap, Thêm

$55 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
4.0
tohamelnik

Hello I read about your project and I thought I am the one who you are looking for. I am a Website designer & developer and Blockchain expert. My favorite is MERN/MEAN stack and I am good at almost every website-progra Thêm

$55 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
4.0
payalku40

HhI I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your replyyy

$55 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.2