Đã hoàn thành

convert chrome extension to firefox addon

Đã trao cho:

bhllamoreaux

I have made chrome extensions before, but I haven't ever worked with Firefox. I could probably get it to work.

$15 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

WoaDmulL

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0