Đã Đóng

Dapp blockchain game -- 2

4 freelancer chào giá trung bình$8450 cho công việc này

(271 Nhận xét)
9.4
(160 Nhận xét)
8.6
(53 Nhận xét)
6.8
chetanagarwal90

"Hello Kelvin1010, Greetings from Guitaa Web Services I have read your project "Dapp blockchain game -- 2" requirements and we can do this work within the timeline. We are an experienced professional Web Dev Thêm

$7500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0