Đã Đóng

Database Programming coder needed

Job Description:

I need the Database Programming coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: PHP, MySQL, Java, SQL, Lập trình cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 659 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35877552