Đã Đóng

Developer Required to Built Sport Exchange

Job Description:

Require Developers to built Sports Exchange

Integrated with API

Casino integration required as well

Kĩ năng: PHP, HTML, Kiến trúc phần mềm, MySQL, React.js

Về khách hàng:
( 7 nhận xét ) Khandwa, India

ID dự án: #35908057